HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb8)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  8GB (1x8GB) DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  HP Z Turbo Drive 256GB SSD + 1TB

HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb8-A)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  8GB (1x8GB) DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  HP Z Turbo Drive 256GB SSD + 2TB

HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb8-B)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  8GB (1x8GB) DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  M.2 NVME 512GB SSD + 1TB

HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb8-C)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  8GB (1x8GB) DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  M.2 NVME 512GB SSD + 2TB

HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb16)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  16GB DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  HP Z Turbo Drive 256GB SSD + 1TB

HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb16-A)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  16GB DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  HP Z Turbo Drive 256GB SSD + 2TB

HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb16-B)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  16GB DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  M.2 NVME 512GB SSD + 1TB

HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb16-C)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  16GB DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  M.2 NVME 512GB SSD + 2TB

HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb32)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  32GB DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  HP Z Turbo Drive 256GB SSD + 1TB

HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb32-A)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  32GB DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  HP Z Turbo Drive 256GB SSD + 2TB

HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb32-B)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  32GB DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  M.2 512GB SSD + 1TB

HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb32-C)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  32GB DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  M.2 512GB SSD + 2TB

HP Z2 Mini G4 (i5-8500/Superb MAX)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  32GB DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  M.2 1TB SSD + 2TB

HP Z2 Mini G4 (E-2144G)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Xeon® E-2144G 3.6 8M 4C CPU
VGA
:  NVIDIA® Quadro® P600 4GB Graphics
RAM
:  32GB DDR4 2666 nECC
HDD
:  HP Z Turbo Drive 256GB SSD

2,200,000

HP Z2 Mini G4 (i5-8500)
OS
:  Windows 10 Pro 64
CPU
:  Intel® Core™ i5-8500 3.0 9M 6C CPU
VGA
:  Intel® HD Graphics 630
RAM
:  8GB (1x8GB) DDR4 2666 nECC Memory
HDD
:  HP Z Turbo Drive 256GB SSD

1,430,000

  • 서울특별시 영등포구 63로 32 라이프콤비빌딩 222호 아이티스정보통신(주)
    대표 : 박래경 | 사업자등록번호 : 106-81-94881 | 통신판매업 신고번호 : 제2004-01869호
    전화 : 02-785-1511   |   팩스 : 02-785-7511   |   이메일 : gstarcad@itket.com
    COPYRIGHT ⓒCADKOREA.CO.KR ALL RIGHTS RESERVED.